de werkwijzer

Aanmelden & Contact

Heb je interesse, wil je je aanmelden of wil je meer informatie ontvangen over De Werkwijzer? Wij vertellen je graag meer. Stuur ons graag een bericht, dat kan onderaan deze pagina. Daar vind je ook al onze contactgegevens. Er is geen wachtlijst. We starten in overleg en bepalen samen een geschikte startdatum.

de werkwijzer

Contact

Aarzel niet en neem gerust contact met ons op. Hieronder vind je al onze contactgegevens.

Privacyverklaring +

1.6: Privacyreglement stichting WINOT

1 Algemeen; De stichting WINOT/ de Werkwijzer biedt dagbesteding, arbeidstraining, arbeidstoeleiding en job coaching en begeleiding aan huis aan mensen met een begeleiding behoefte.

Ten behoeve van deze dienstverlening registreert de stichting WINOT-gegevens van haar cliënten, personeel, vrijwilligers en stagiaires. Het doel van dit privacyreglement is betrokkenen op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

 

2 Welke gegevens? 

De stichting WINOT voert trajecten uit in opdracht van diverse gemeenten, WMO, WLZ UWV, scholen, werkgevers en particulieren. Deze opdrachtgevers leveren informatie aan die van belang zijn voor het uitvoeren van het traject. Je kunt hierbij denken aan naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, BSN, uitkeringsgegevens etc. In enkele situaties worden er ook gegevens uitgewisseld over diploma’s, werkervaring en over hoe we iemand het beste kunnen begeleiden.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang zijn in het kader van het ondersteunen naar herstel en van (arbeid) participatie. Dit kunnen gegevens zijn over gezondheid en arbeidsmarkt wensen en mogelijkheden.

Gedurende het traject worden de gegevens aangevuld met rapportages die van belang zijn voor een goede uitvoering van de dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan zorgplannen, voortgangsrapportages, re-integratie plannen en de behaalde resultaten daarvan.

M.b.t. personeel, vrijwilligers en stagiaires verwerken wij gegevens t.b.v. contracten salarisverwerking, ziekte, ARBO en wettelijke verplichtingen zoals de wet poortwachter. Verder worden gegevens verwerkt t.b.v. onkosten(reis)vergoedingen. Waar dit voortkomt uit contractuele verplichtingen leveren wij informatie over personeel t.b.v. SROI-metingen.

 

3 Doel;

Gegevensverwerking is noodzakelijk om een goede dienstverlening te kunnen bieden aan onze cliënten, opdrachtgevers, personeel, vrijwilligers en stagiaires.

De verwerking van persoonsgegevens wordt gebruikt voor de administratieve verwerking van de in te zetten re-integratie en zorg trajecten en de personeelsadministratie. Je kunt hierbij denken aan correspondentie met cliënten en opdrachtgevers en het identificeren van de cliënt. Daarnaast heeft de stichting WINOT als werkgever wettelijke verplichtingen waaraan zij moet voldoen. Je kunt hierbij denken aan fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke verplichtingen.

 

4 Wat gebeurt er met de verwerkte gegevens?

De stichting WINOT houdt in een digitaal cliëntvolgsysteem alle gegevens bij die nodig zijn om haar werkzaamheden goed uit te kunnen oefenen.

Daarnaast worden documenten bewaard in een “papieren dossier”. Deze dossiers worden bewaard in een afgesloten dossierkast op de hoofdlocatie. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot deze dossiers.

Cliënten tekenen bij aanvang van het traject een machtiging waarin zijn aangeven welke informatie de stichting WINOT op kan vragen/uitwisselen met andere organisaties.

Verslagen en rapportages die verzonden worden naar opdrachtgevers worden besproken met cliënten en door de cliënt getekend voor gezien. Daar waar dit door omstandigheden niet mogelijk is wordt dit nadrukkelijk in de betreffende rapportage vermeld.

De stichting WINOT voert een gedragscode. In deze code is beschreven hoe we omgaan met privacy van cliënten. Alle teamleden van de stichting tekenen deze code.

Voor personeel, vrijwilligers en stagiaires houdt de stichting WINOT-personeelsdossiers bij. Zowel digitaal als in een “papieren dossier””. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot dit systeem.

T.b.v. de salaris verwerking, HRM taken en cliënt administratie werkt de stichting samen met een externe partner. Met deze relatie is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

 

5 Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Bij het afsluiten van een traject wordt het dossier gearchiveerd. Volgens afspraken met de opdrachtgever wordt het papieren dossier vernietigd en het digitale dossier verwijderd uit het cliëntvolgsysteem.

Bij dossiers waar de stichting WINOT de wettelijke verplichting heeft om het dossier langer te bewaren houdt zij zich aan de daar voor geldende richtlijnen.

 

6 Wat zijn de rechten van de betrokkene m.b.t. de gegevens?

De betrokkene heeft het recht zijn dossier in te zien of op te vragen. Hiervoor kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de trajectbegeleider of de leidinggevende. Deze maakt vervolgens een afspraak met de betrokkene om het dossier in te zien. Als er om dringende redenen waarom niet aan het verzoek kan worden voldaan ontvangt de aanvrager daarvan binnen 10 werkdagen schriftelijk bericht.

 

Artikel 17 AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens introduceert het ‘recht op vergetelheid’. Dit recht houdt kort gezegd in dat de betrokkene die daarom verzoekt, zonder onredelijke vertraging recht heeft op het wissen van de over hem bewaarde persoonsgegevens. Een verzoek tot vernietiging door dit artikel dient door een hulpverlener altijd te worden gehonoreerd, tenzij de wet zich tegen vernietiging verzet.

 

7. Functionaris gegevens bescherming (FG)

De stichting WINOT heeft een functionaris gegevens bescherming aangesteld.

 

Dit is Paulien Weustink. Ze is bereikbaar via algemene telefoonnummer 0541-520334, per mail p.weustink@werkwijzer-oldenzaal.nl.

 

8 U heeft een klacht.

Als u van mening bent dat het bovenstaande reglement niet goed wordt nageleefd kunt u een klacht indienen. De stichting WINOT heeft een klachtenprocedure. Voor vragen over de klachtenprocedure kunt terecht bij het personeel van de stichting en wijzen wij u op onze site www.werkwijzer-oldenzaal.nl

 

9 Data lek

De Wet Meldplicht is van toepassing op De Werkwijzer. Dit geldt voor alle persoonsgegevens; niet alleen voor persoonsgegevens van cliënten maar ook persoonsgegevens van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

 

Overig;

1.5 Document klachtenprotocol

1.10 Document beleid verwerking persoonsgegevens stichting WINOT

4.4 Document meldplicht data lek

8.4 Document archivering algemeen

8.5 Document archivering cliëntdossiers

Algemene Voorwaarden +

Algemene en/of bijzondere voorwaarden dienstverlening De Werkwijzer

Artikel 1

Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen beheert die zorg- en dienstverlening biedt aan zorgvragers met een beperking en die op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is toegelaten om AWBZ-zorg te leveren.

1.2. Zorgvrager: een natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger, die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen.

1.3. Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder(s), voogd, curator, bewindvoerder en/of mentor.

1.4. Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager optreedt en de zorgvrager op zijn verzoek bijstaat in de behartiging van zijn belangen.

1.5. Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven AWBZ-zorgaanspraken.

1.6. Zorgarrangement: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van de zorgvrager.

1.7. Trajectplan: het document waarin de afspraken over de zorg schriftelijk uitgewerkt worden. Het trajectplan vormt een geheel met de overeenkomst.

1.8. Zorg in natura (ZIN): een naturaplaats, waarvoor zorgaanbieder volgens de wettelijke regels vergoeding ontvangt voor de individuele zorgvrager.

1.9. Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen.

1.10. De overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen zorgaanbieder en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan, waarbij de zorgaanbieder zich jegens

zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten door ZIN of tegen betaling.

Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de zorgvrager en zorgaanbieder uit hoofde van de zorg- en dienstverlening.

2.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.

2.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3

Overeenkomst

3.1. Zorg- en dienstverlening worden van kracht na het aangaan van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgvrager.

3.2. Een overeenkomst tot het verlenen van zorg- en dienstverlening wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening.

3.3. In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de begindatum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de ingangsdatum vastgelegd.

3.4. In de overeenkomst leggen zorgaanbieder en zorgvrager het overeengekomen zorgarrangement vast.

3.5. Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4

Beëindiging en opzegging

4.1. De individuele overeenkomst eindigt door:

a. het verstrijken van de looptijd; b. het verlopen van de afgegeven indicatie; c. het overlijden van de zorgvrager; d. opzegging; e. ontbinding door rechterlijke tussenkomst; f. in het geval van surseance of faillissement van de zorgvrager of de zorgaanbieder.

4.2. De zorgaanbieder kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in

redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

a. dat de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;

b. de zorgvrager weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voorheen goede uitvoering van de overeenkomst;

c. de zorgvrager gedragingen vertoont jegens medewerkers of cliënten van zorgaanbieder, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;

d. de omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen;

e. de zorgvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger nalaat om een nieuwe indicatie aan te vragen als bedoeld in artikel 5.2.

4.3 Zorgaanbieder zal bij opzegging als bedoeld onder 4.2. sub d. naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.

4.4. In de gevallen genoemd in 4.2. kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

4.5. De zorgvrager kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen elke dag van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeenkomen of tenzij dringende, aan de zorgaanbieder onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

Artikel 5

Indicatie

5.1. Zorgvrager die ZIN ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldige indicatie te beschikken.

5.2. Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de zorgaanbieder geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de geïndiceerde aanspraken, dan vraagt de zorgvrager dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd verzoek van de zorgaanbieder binnen 7 dagen hierna een nieuwe indicatie aan bij het indicatieorgaan.

Artikel 6

Zorg- en dienstverlening

6.1. De zorgaanbieder biedt de zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

6.2. In het geval bij de zorg- en dienstverlening gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden.

6.3. De zorgaanbieder verbindt zich tot geheimhouding van al wat in het kader van de zorg- en dienstverlening plaatsvindt en waarvan de zorgaanbieder kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De zorgaanbieder zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.

Artikel 7

Informatie

7.1. Zorgaanbieder geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorg- en dienstverlening.

7.2. Als de zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert de zorgaanbieder dit, voor zover dit niet nadelig is voor de zorgvrager of anderen.

7.3. Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt de zorgaanbieder daarnaast informatie over, medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling conform artikel 11, huisregels, protocollen en overig beleid van de zorgaanbieder.

Artikel 8

Trajectplan en toestemming

8.1. De afspraken over de uitwerking van de zorg worden neergelegd in een zogeheten trajectplan. Het trajectplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt.

8.2. Het trajectplan komt in overleg met en met instemming van de zorgvrager tot stand. Door instemming met het zorgplan geeft de zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het trajectplan.

8.3. Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het trajectplan, is - behoudens spoedeisend handelen - uitdrukkelijke toestemming van zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.

8.4. Het trajectplan wordt periodiek geëvalueerd. In het trajectplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.

8.5. Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het trajectplan is aangegeven, overlegt de zorgaanbieder hier voorafgaand over met de zorgvrager.

Artikel 9

Verplichtingen van de zorgvrager

9.1. Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

9.2. Zorgvrager is verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg en dienstverlening van belang kunnen zijn.

9.3. Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 10

Dossiervorming, geheimhouding en privacy

10.1. Ter uitvoering van de zorg- en dienstverlening registreert de zorgaanbieder (persoons)gegevens van de zorgvrager en wordt een dossier aangelegd. Het trajectplan maakt deel uit van dit dossier.

10.2. Voor dossiervorming en het verstrekken van persoonsgegevens hanteert de zorgaanbieder de regels zoals omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Bbp).

10.3. De zorgvrager heeft recht op inzage in zijn gegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van zijn gegevens.

10.4. Voor inzage of verstrekken van persoonsgegevens aan een ieder die niet rechtstreeks bij de zorgverlening is betrokken, heeft de zorgaanbieder de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de zorgvrager nodig.

10.5. Bij ZIN verleent de zorgaanbieder medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van de controles door het zorgkantoor, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.

Artikel 11

Klachten

11.1. De zorgvrager kan klachten over de zorg- en dienstverlening mondeling en schriftelijk kenbaar maken.

11.2. Zorgaanbieder heeft een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de zorgaanbieder en wordt op verzoek van de zorgvrager toegestuurd.

Artikel 12

Aansprakelijkheid

12.1. Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.

12.2. De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot

uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Bij zorgovereenkomsten met een looptijd van drie maanden of meer zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot de door de zorgaanbieder te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.

12.3. De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 12.2. gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de zorgaanbieder.

12.4. Het bepaalde in artikel 12.2 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.

12.5. De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten.

Artikel 13 

Betalingen, eigen bijdrage

13.1. Bij levering op basis van ZIN declareert de zorgaanbieder de kosten bij het zorgkantoor waarmee zorgaanbieder op grond van de AWBZ een overeenkomst heeft gesloten.

13.2. Bij ZIN is zorgvrager een eigen bijdrage verschuldigd volgens de regels van de AWBZ. Zorgaanbieder informeert de zorgaanvrager over de eigen bijdrage. Zorgaanbieder is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage.

Artikel 15

Auteursrecht

15.1. Met betrekking tot de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij de zorgaanbieder. De mede met advisering verband houdende stukken die door de zorgvrager aan de zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.

15.2. De zorgvrager verbindt zich de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de zorgaanbieder, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

15.3. De zorgaanbieder publiceert over in het kader van de zorgovereenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van zorgvrager.

Artikel 16

Toepasselijk recht

16.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.

16.2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld

door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de zorgaanbieder statutair is gevestigd.

16.3. Zorgaanbieder en zorgvrager kunnen bepalen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 16.2 geschillen worden behandeld door een Commissie van Arbitrage. Zorgaanbieder en zorgvrager stellen dan gezamenlijk de voorwaarden vast.

16.4. In afwijking van het gestelde in artikel 16.2 kunnen zorgaanbieder en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkend mediator.

Artikel 17

Annulering

17.1. Te leveren zorg en diensten kunnen, met een minimale annuleringstermijn van vier werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de zorgvrager worden geannuleerd.

17.2. In geval van niet tijdige annulering brengt de zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18

Wijzigingen

18.1. Deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 19

Slot

19.1. Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden treden in werking op 1 mei 2012

19.2. Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg en dienstverlening van De Werkwijzer’.

ANBI +

De Werkwijzer is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Instelling tot algemeen nut. Om dat predicaat te verkrijgen en te behouden moeten een aantal documenten ter inzage liggen. Zoals het formulier Algemeen Nut Beogende Instellingen welke je hier kunt downloaden.

Klachten +

1.5: Klachtenprotocol

Klachtenprotocol t.b.v. cliënten van de stichting WINOT.

Algemene inleiding

Dit klachtenprotocol is bedoeld voor de cliënten van de stichting WINOT. Van klachten en kritiek kunnen we als organisatie leren. We vinden het belangrijk dat alle medewerkers van de stichting betrokken zijn bij het voorkomen van klachten. Actief met elkaar in gesprek zijn over hoe we met elkaar samen werken is daarbij van belang. Ook voeren we regelmatig evaluatiegesprekken met elkaar.

Veel dagelijkse klachten zullen in de praktijk afgehandeld worden door de directe werkbegeleiders en de trajectbegeleiders. Ook weten werknemers en cliënten dat ze te allen tijde terechtkunnen bij de leden van het managementteam en bij de directeur. In de praktijk zal dit ook in de meeste gevallen aan de orde zijn.

Het kan gebeuren dat na een persoonlijk gesprek met de begeleiders nog sprake is van een gevoel van ontevredenheid. We nodigen U uit dan een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Een personeelslid van de stichting WINOT is verplicht een klacht te bespreken met zijn/haar leidinggevende ook als deze informeel is afgehandeld.

 

Vertrouwenspersonen

De stichting heeft voor haar cliënten twee interne vertrouwenspersonen, zij zijn te bereiken; Lianne Grunder, l.grunder@werkwijzer-oldenzaal.nl Luuk kasteel, l.kasteel@werkwijzer-oldenzaal.nl

 

Externe vertrouwenspersoon;

De stichting werkt samen met RNADVIES. Ria Nijhof is voor de stichting de externe vertrouwenspersoon. Je kunt haar bereiken via ria.nijhof@gmail.com

Bij elke klacht moet door de betrokkenen overwogen worden of ook de vertrouwenspersoon ingeschakeld dient te worden. Bij klachten over seksueel ongewenst gedrag of seksueel ongewenste bejegening, dient altijd de vertrouwenspersoon ingeschakeld te worden. De vertrouwenspersoon kan zich zo nodig laten bijstaan door deskundigen van andere organisaties. Als de klacht het optreden van de directeur betreft, dient de raad van toezicht op de hoogte gesteld te worden.

 

Begripsbepaling In het kader van dit klachtenprotocol wordt verstaan onder:

WINOT; de stichting werkgelegenheidsinitiatieven Noordoost Twente.

Cliënt; De persoon die intern of extern een traject dagbesteding, arbeidstraining, arbeidstoeleiding of job coaching volgt bij het leerwerk bedrijf de Werkwijzer. Klacht; Een formele (mondelinge of) schriftelijke uiting van ongenoegen van degene die gebruik maakt of gebruik gemaakt heeft van de diensten van de stichting WINOT, dan wel de wens te kennen heeft gegeven van die diensten gebruik te willen maken.

De klacht kan gaan over de wijze waarop de klager begeleid is door de stichting WINOT. De klacht kan betrekking hebben op het handelen van begeleiders of op het uitblijven daarvan. De klacht kan gaan over accommodatie, hygiëne en werkomstandigheden.

 

· Klager; Een (ex) cliënt van de stichting WINOT.

Een klager kan zich desgewenst laten vertegenwoordigen door een door hem aangewezen vertrouwenspersoon.

 

Klachtencommissie; De formele instantie binnen de stichting WINOT die de klachten in ontvangst neemt en behandelt.

Reikwijdte van het klachtenprotocol Dit klachtenprotocol is van toepassing binnen de stichting WINOT.

De klachtencommissie De klachtencommissie is de formele instantie binnen de stichting WINOT die klachten in ontvangst neemt en afhandelt. De klachtencommissie is samengesteld uit drie personen, die door de stichting WINOT voor onbepaalde tijd worden benoemd. De leden van de klachtencommissie zijn geen werknemer van de stichting WINOT. De leden zijn onafhankelijk en ieder van uit hun eigen professionele deskundigheid geschikt om zitting te nemen in de commissie. De commissie bestaat uit twee mannen en een vrouw. De klachtencommissie kan zich zo nodig door één of meer externe adviseurs laten bijstaan.

De klachtencommissie is te benaderen via het secretariaat: Caroline van Beek. Zij is te benaderen via c.vanbeek@mediant.nl.

 

De procedure In formele zin is er pas sprake van een klacht als de gebruiker zicht wendt tot de klachtencommissie van de stichting WINOT.

Het indienen van een klacht kan schriftelijk, of de klacht wordt mondeling ingediend, in een gesprek met een lid van de klachtencommissie. De klacht wordt daarna alsnog samen met de klager schriftelijk vastgelegd.

De klacht wordt binnen een periode van 30 werkdagen afgehandeld.

 

Stap 1; Optie 1: De klacht wordt bij de directeur ingeleverd of per post verzonden. De indiener ontvangt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging. Ook wordt de klager bij deze gelegenheid geïnformeerd over de verdere procedure bij de afhandeling van de betreffende klacht

 

Optie 2: Een klacht kan ook rechtstreeks bij de klachtencommissie gemeld worden. De klachtencommissie is te benaderen via het secretariaat van de klachtencommissie, te weten: Caroline van Beek. Zij is te benaderen via c.vanbeek@mediant.nl.

 

Optie 3: Cliënten die op basis van een WLZ-indicatie zorg ontvangen van De Werkwijzer kunnen bij onvrede over de afhandeling van een klacht zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg (zie de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/). Cliënten met een traject vanuit het UWV kunnen zich wenden tot hun arbeidsdeskundige.

De (proces)regels die de Commissie bij de geschillenbehandeling hanteert, zijn vastgelegd in een reglement. In dit reglement is vastgelegd hoe de behandeling van het geschil bij de Commissie in zijn werk gaat, hoe de Commissie is samengesteld, welke termijnen in acht genomen moeten worden, etc. Een exemplaar van het reglement wordt u op verzoek toegezonden. U kunt de tekst ook inzien op de website van De Stichting Geschillencommissie Zorg.

 

Stap 2; De begeleider op wie de klacht betrekking heeft ontvangt een schriftelijke bevestiging van de indiening van de klacht, en ook informatie over de verdere procedure bij de afhandeling van de betreffende klacht.

 

Stap 3; De directeur meldt de klacht bij de klachtencommissie. Bij een klacht waarvan het UWV de opdrachtgever is wordt altijd de arbeidsdeskundige van de cliënt op de hoogte gesteld van de klacht.

 

Stap 4; De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar van gegrondheid van de klacht. Hierbij vindt hoor en wederhoor plaats van zowel de klager als de aangeklaagde, zodat beide partijen hun verhaal naar voren kunnen brengen en het verhaal kunnen toelichten. Ook kunnen ze op elkaars verhaal reageren. De klachtencommissie kan aan de klager toestemming vragen om het dossier in te zien voor nadere informatie.

Als een klacht ongegrond wordt verklaard door de commissie krijgen alle betrokkenen hiervan binnen de gestelde termijn van 20 werkdagen schriftelijk bericht.

Bij een geronde klacht doet de commissie een uitspraak en stelt, indien relevant, maatregelen voor aan de directie en aan de raad van toezicht van de stichting WINOT. Zowel klager als aangeklaagde ontvangen binnen de gestelde termijn van 30 werkdagen een schriftelijk bericht.

De beslissing over eventueel voorgestelde maatregelen ligt in handen van de directie. Deze kan hierover nog in overleg treden met de direct betrokkenen.

 

Stap 5; Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de klachtencommissie kan de klager de klacht voor leggen aan een externe instantie. Cliënten die op basis van een indicatie zorg ontvangen van De Werkwijzer kunnen bij onvrede over de afhandeling van een klacht zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg (zie de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/).

Cliënten met een traject vanuit het UWV kunnen zich wenden tot hun arbeidsdeskundige.

Als de situatie daar aanleiding toe geeft kan men de zaak ook voorleggen aan de tuchtrechter of de gewone rechter. De klachtencommissie en de directie zijn verplicht om betrokkenen op deze mogelijkheid te wijzen.

Klachtendossier Van elke ingediende klacht wordt voor de duur van de procedure, een dossier aangelegd. Alle bij de klachtenprocedure behorende schriftelijke stukken worden in het dossier gebundeld bewaard. Het klachtendossier wordt beheerd door de klachtencommissie.

Zowel klager als aangeklaagde hebben recht op inzage van het klachtendossier.

Het klachtendossier wordt twee weken na afloop van de klachtenprocedure vernietigd, tenzij een van de partijen hiertegen bezwaar aantekent.

 

Jaarverslag Eenmaal per jaar wordt door de klachtencommissie een rapportage opgesteld van ingediende klachten. Aandachtspunten bij een dergelijke rapportage kunnen onder meer zijn: aantal klachten, aard van de klachten, verloop van de behandeling van de klachten, de voorgestelde en uitgevoerde maatregelen en suggesties voor structurele veranderingen ter voorkoming van klachten.

Dit jaarverslag wordt uitgebracht aan de directie en managementteam van de stichting WINOT. Het wordt ook ter kennisname verzonden aan de raad van toezicht. Daarnaast wordt door de directie jaarlijks een rapport opgesteld van alle klachten van het afgelopen jaar, die niet geleid hebben tot een officiële klacht bij de klachtencommissie.

 

Slotbepalingen

Dit reglement kan worden aangehaald als “Klachtenprotocol gebruikers/klanten stichting WINOT”.

+

De werkwijzer

    Wij houden rekening met beperkingen, maar kijken vooral naar de kracht en mogelijkheden van mensen.