Home > Over ons > Raad van toezicht

Raad van Toezicht

De Werkwijzer heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur (directeur-bestuurder). Alle taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd en uitgewerkt.

De Werkwijzer hanteert de Zorgbrede Governancecode en voldoet daar volledig aan.
De raad van toezicht bestaat uit 5 leden, zij zijn allemaal lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). De leden ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding conform de richtlijn Honorering raden van toezicht van zorginstellingen van de NVTZ. Deze vergoeding is vermeld in de jaarrekening.

Samenstelling:
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden:

Edwin kamp (voorzitter)
Hennie de Haan (vice voorzitter)
Sebastiaan Masselink
Chung Ying Ma
Peter Nijenhuis

Commissies:

Binnen de raad functioneren drie commissies:

  1. Auditcommissie: deze commissie bewaakt de financiële en budgettaire zaken en adviseert daarover aan de raad van toezicht. Tweemaal per jaar is de accountant aanwezig bij het overleg van de auditcommissie. De directeur-bestuurder neemt ook deel aan de vergaderingen. De heren Masselink en Ma hebben zitting in de auditcommissie.
  2. De Remuneratiecommissie: deze commissie adviseert aan de raad van toezicht m.b.t. de beloning van de directeur-bestuurder en bezoldiging van de leden van de raad van toezicht binnen de daartoe gestelde kaders. Tevens heeft deze commissie tenminste eens per jaar een feedback/beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder waarover de commissie verslag uitbrengt aan de raad van toezicht. Mevrouw Hennie de Haan en de heer Bart Verpalen hebben zitting in deze commissie.
  3. Commissie Kwaliteit en veiligheid: deze commissie adviseert de raad van toezicht in brede zin over allerlei aspecten m.b.t. kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.
    Mevrouw Hennie de Haan (voorzitter) en de heer Peter Nijenhuis zitten in deze commissie; de directeur-bestuurder en mevrouw Pauline Weustink nemen deel aan het overleg van de commissie.

De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan Good Governance. Hierbij wordt ze ondersteunt door de NVTZ academie (Nederlandse vereniging voor toezichthouders). Drie (nieuwe) leden volgen in 2019 de leergang ‘de nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn’.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...