Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Werkwijzer: Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven Noord Oost Twente
  (KvK 41030593)
 2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met de Werkwijzer een
  overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan wie de Werkwijzer een aanbieding doet of voor wie de Werkwijzer een leverantie of prestatie verricht
  alsmede diens rechtsopvolgers.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen in verband met verkoop en levering van producten, het verlenen van diensten, het verrichten van werkzaamheden en/of het geven van adviezen onder de uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.
 4. Wij kunnen in de offerte en bij overeenkomst van deze algemene voorwaarden afwijken. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van onze offerte dan wel de inhoud van de overeenkomst geldt hetgeen in de offerte of overeenkomst staat bepaald.
 1. Alle door ons gedane aanbiedingen en offertes zowel mondeling als schriftelijk gedaan zijn immer vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zij kunnen door ons binnen vijf dagen na ontvangst van bericht van aanvaarding worden herroepen.
 2. Het enkel uitbrengen door ons van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht ons niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever, doch geldt als een uitnodiging om met ons in onderhandeling te treden, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij bij die offerte anders is vermeld.
 4. Een overeenkomst komt tot stand doordat en nadat een door de opdrachtgever op een door ons gedaan aanbod aansluitende opdracht schriftelijk en ondertekend door ons is ontvangen. Ingeval er sprake was van een vrijblijvend door ons gedaan aanbod, zijn wij alsnog gerechtigd dit aanbod te herroepen binnen vijf dagen na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever.
 5. Indien een opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding door ons een opdracht verstrekt, komt die opdracht eerst tot stand nadat wij dit schriftelijk aan de opdrachtgever hebben bevestigd. In een dergelijk geval is de opdrachtgever aan de op dat moment bij ons geldende prijzen gebonden.
 6. De opdrachtgever is behoudens in geval van overmacht aan zijn kant of wanprestatie aan onze kant niet gerechtigd eenzijdig een opdracht te annuleren. Voor zover de opdrachtgever zonder daartoe gerechtigd te zijn een opdracht meent te moeten annuleren is hij verplicht alle daaruit voor ons voortgevloeide en voort te vloeien schade en kosten te vergoeden, waaronder te rekenen vergoeding voor de gederfde winst.
 1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en gelden voor levering af fabriek, en zijn exclusief de kosten van vracht, verpakking, verzekering, door de overheid te heffen rechten of belastingen, de kosten van eventuele montage en installatie buiten de werkplek en BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijzen op grond van stijging van een of meer componenten die de prijzen bepalen te verhogen (zoals onder andere de loonkosten, de kosten van grondstoffen, materialen en dergelijke) in welk geval de opdrachtgever niet gerechtigd is tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De prijzen die gelden voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden zijn (daarenboven) onderhevig aan een jaarlijkse aanpassing op basis van het Nederlandse prijsindexcijfer van het CBS consumentenprijsindex..
 4. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens de opdrachtgever zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Proefexemplaren en/of monsters worden in productie genomen tegen een vooraf overeengekomen vergoeding voor materiaalkosten en arbeidsuren
 6. Indien met de opdrachtgever vooraf geen aangenomen prijs voor de uitvoering is overeengekomen worden de uitgevoerde werkzaamheden berekend op grond van werkelijk gemaakte kosten.

De opdrachtgever blijft het risico dragen van alle aan ons in bewaring en gebruik, bewerking en verwerking ter beschikking gestelde zaken. De opdrachtgever dient deze tegen alle mogelijke calamiteiten adequaat te verzekeren.

 1. Indien ten behoeve van het vervaardigen van de opgedragen producten door de opdrachtgever grondstoffen, halffabricaten en dergelijke aan ons worden geleverd dient de opdrachtgever in te staan voor de deugdelijkheid van deze zaken alsmede dat deze zaken voldoen aan alle daartoe in alle redelijkheid te stellen kwaliteitseisen aldus opgenomen in NEN‐normen of andere kwaliteitsnormen.
 2. Op dezelfde wijze dient de opdrachtgever in te staan voor de in zijn opdracht door ons van door hem aan te wijzen leveranciers te betrekken grondstoffen, halffabricaten en dergelijke.
 3. Zowel in de situatie van lid 1 als lid 2 van dit artikel zijn wij tot geen andere controle gehouden dan een zogenaamde ‘zichtcontrole’. Ingeval van leveranties van soortzaken of grootte van dezelfde soort zijn wij tot geen andere controle gehouden dan een zogenaamde steekproefsgewijze zichtcontrole.
 4. Ingeval na vervaardiging door ons van de eindproducten en levering daarvan aan onze opdrachtgever of elders wij door anderen dan de opdrachtgever c.q. de door de opdrachtgever aangewezen toeleverancier worden aangesproken ter zake tekortkomingen in die eindproducten de welke zijn toe te schrijven geheel dan wel gedeeltelijk aan de door de leverancier of via de leverancier aangeleverde grondstoffen, halffabricaten en dergelijke dient de leverancier ons ter zake die aanspraken te vrijwaren.
 5. Eenzelfde vrijwaring dient de opdrachtgever ons te verlenen ingeval de toeleveranciers ons ter zake een en ander aansprakelijk stellen.
 6. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk ter zake voormelde tekortkomingen jegens de opdrachtgever zelf.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de opdrachten indien deze het gevolg zijn van door de opdrachtgever aan ons verstrekt ondeugdelijk reproductiemateriaal en/of fouten in aan ons aangeleverde werktekeningen.

 1. De levertijd waaronder mede te verstaan de termijn van de door ons te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag waarop de opdracht door ons is ontvangen. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen en dergelijke noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens, tekeningen en dergelijke in ons bezit zijn dan wel de formaliteiten zijn afgewikkeld. Indien zijdens de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan te leveren zaken, waaronder halffabricaten niet tijdig zijn aangeleverd, zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de daardoor veroorzaakte vertraging in de uitvoering van de overeenkomst en zijn wij gerechtigd schade ontstaan door leegloop, c.q. stilstand van productieprocessen te verhalen op de opdrachtgever.
 2. Onverminderd hetgeen hiervoor en hierna in dit artikel is opgenomen, geldt dat indien door ons een eerste betaling bij de opdrachtbevestiging wordt verlangd begint de levertijd eerst te lopen op de dag van ontvangst van deze eerste betaling.
 3. De door ons opgegeven levertijden zijn ramingen en bevatten nimmer fatale termijnen doch, wij verplichten ons alles in het werk te stellen deze zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen.
 4. Een eventuele overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding, of het weigeren van het afnemen van de zaken of op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 5. De plaats van levering is de Werkwijzer aan de Textielstraat 23 in Oldenzaal, tenzij tussen partijen nader wordt overeengekomen. Vanaf het moment van levering van de zaken zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever. Ingeval op grond van een daartoe gemaakte afspraak de te leveren zaken op een andere plaats dienen te worden afgeleverd al dan niet na installatie ervan, gaat het risico op de opdrachtgever over na aflevering op die plaats c.q. na installatie van de zaken op die plaats.
 6. Indien levering bij gedeelten geschiedt, gelden afzonderlijke partijen op zichzelf als geleverd. De opdrachtgever is gehouden de facturen betrekking hebbende op de gedeeltelijk leveringen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 7. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over op de opdrachtgever wanneer volledige betaling van alle bedragen inclusief eventuele rente en kosten die de opdrachtgever verschuldigd is krachtens de overeenkomst of krachtens eerdere of latere overeenkomsten, hetzij door levering van zaken, hetzij tot het verrichten van diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van genoemde overeenkomsten is geschied. De opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd vóór dat tijdstip de zaken aan derden te verpanden, noch is de opdrachtgever bevoegd de zaken aan derden over te dragen. De opdrachtgever is wel bevoegd de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering te gebruiken.
 8. Nadat wij ons eigendomsvoorbehoud hebben ingeroepen zijn wij gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. Opdrachtgever stelt ons in staat daartoe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.
  9. Indien de opdrachtgever weigert de voor levering gereed zijnde zaken af te nemen, ontslaat dit hem niet van zijn verplichting de facturen na verloop van de betalingstermijn, ingaande op het moment waarop de zaken aan opdrachtgever worden aangeboden, te voldoen en zijn wij gerechtigd de daardoor voor ons ontstane schade zoals opslagkosten en dergelijke aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Het risico voor door de Werkwijzer vervaardigde goederen gaat op de opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering
 2. Indien door toedoen van opdrachtgever het gereed product niet onmiddellijk of op de afgesproken afroeptermijn naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is de Werkwijzer gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever binnen de Werkwijzer of bij derden op te slaan en betaling te verlangen als had de aflevering plaatsgevonden. In die gevallen waarin de opdrachtgever na ingebrekestelling de zaken niet binnen een redelijke termijn afneemt, heeft de Werkwijzer het recht de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto‐opbrengst in mindering komt op het door de opdrachtgever aan de Werkwijzer totaal verschuldigde.
 3. De door de Werkwijzer gemaakte kosten voor in‐op‐en uitslag komen voor rekening van opdrachtgever.

Gedurende zes maanden na de leveringsdatum c.q. de datum waarop de zaken ter levering zijn aangeboden verlenen wij garantie voor fabricagefouten.

Wij streven ernaar bij de uitvoering van de ons verleende opdrachten gebruik te maken van deugdelijk materiaal. Ingeval die materialen verborgen gebreken kennen, zijn wij voor de daardoor veroorzaakte kosten en/of schade niet aansprakelijk. In overige gevallen, binnen vermelde periode van zes maanden bij ons gemeld, zullen wij in overleg met onze opdrachtgever streven naar een redelijke oplossing.
Indien herstel naar ons oordeel niet mogelijk is zijn wij nimmer tot meer verplicht dan tot creditering van de met betrekking tot (het betreffende onderdeel van) de opdracht in rekening gebrachte bedragen.

Onverminderd het hierboven staande dient de opdrachtgever binnen acht dagen na constatering van zo’n ondeugdelijkheid c.q. gebrek bij ons hierover te reclameren. De opdrachtgever dient de betreffende zaken, indien nodig voor herstel, voor zijn rekening en risico naar ons te transporteren.

De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien:

 1. de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik dan wel van andere oorzaken bij de opdrachtgever gelegen, dan de ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
 2. wij na overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen hebben verwerkt of gebruikte zaken hebben geleverd;
 3. de oorzaak der fouten niet kan worden aangetoond;
 4. veranderingen zijn aangebracht in de geleverde zaken;
 5. er sprake is van normale slijtage en/of onoordeelkundig gebruik;
 6. opdrachtgever verplichtingen uit hoofde van de betrokken of andere
  overeenkomsten jegens ons niet nakomt, betalingsverplichtingen
  daaronder begrepen.
 7. indien de fouten of gebreken voorkomen in de door de opdrachtgever
  aangeleverde materialen dan wel de fouten of gebreken in het product geheel dan wel gedeeltelijk worden veroorzaakt door gebreken c.q. fouten in de door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde zaken.
 8. indien de fouten of gebreken voorkomen in de aan ons door opdrachtgever voorgeschreven leveranciers aangeleverde grondstoffen en materialen dan wel de fouten of gebreken in het eindproduct geheel dan wel gedeeltelijk worden veroorzaakt door gebreken c.q. fouten in die materialen.
 1. De opdrachtgever dient de facturen van de Werkwijzer binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op een door de Werkwijzer aangewezen bank‐of girorekening, zonder toepassing van enige aftrek of schuldvergelijking. De op de bankafschriften van de Werkwijzer aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.
 2. Bij overschrijding van de in artikel 7.1 genoemde termijn is de opdrachtgever vanaf de eerste dag dat die termijn verlopen is, en zonder nadere aankondiging, over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente, zoals bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 BW, verschuldigd per maand of gedeelte van een maand.
 3. Alle onder de invordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inbegrepen, ook die van rechtskundige bijstand, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan de Werkwijzer verschuldigde interest, alsmede de gemaakte (invorderings)kosten en daarna vindt er verrekening plaats van de oudste openstaande facturen.
 5. Ingeval van niet‐of niet‐tijdige betaling, aanvraag tot surseance van betaling, aanvraag tot faillissement, beslag op alle of op een gedeelte van de zaken van de opdrachtgever of liquidatie van zaken van de opdrachtgever en/of kennelijke verminderde kredietwaardigheid van deze laatste zal de Werkwijzer het recht hebben alle nog lopende overeenkomsten, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen.
 6. In de gevallen, als bedoeld in artikel 7.5, is iedere vordering uit welke hoofde dan ook, die de Werkwijzer op de opdrachtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel opvorderbaar.
 7. De Werkwijzer is gerechtigd zaken van opdrachtgever, die de Werkwijzer ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan de Werkwijzer verleende opdracht, onder zich te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Werkwijzer.
 1. Indien wij door overmacht van blijvende of tijdelijke aard worden verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op betaling door de opdrachtgever van hetgeen wij reeds hebben geleverd dan wel hebben gepresteerd voordat er sprake was van een overmacht situatie, dan wel zijn wij gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. Ingeval voor opschorting wordt gekozen blijven wij gerechtigd bij voortduren van de overmacht situatie de overeenkomst alsnog geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor wij tijdelijk of blijvend buiten onze schuld niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen zoals werkstakingen transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, zowel bij ons als bij onze toeleveranciers, toerekenbare tekortkomingen bij onze toeleveranciers, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen alsmede al die omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming door ons van onze verplichtingen beletten dan wel beperken voor zover wij aan die omstandigheden geen schuld hebben en/of wij op die omstandigheden in alle redelijkheid geen althans onvoldoende invloed kunnen uitoefenen.
 1. Wij zijn nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect geleden schade voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of diensten of ontstaan door niet correct gegeven adviezen, behoudens ingeval van opzet of grove nalatigheid. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, bedrijfsstoring, gegevensverlies of vermindering of gevolgschade door welke oorzaak dan ook, daaronder begrepen vertragingen in de levertijd van zaken en diensten uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de door onze medewerkers of door medewerkers van door ons in te schakelen derden aan de opdrachtgever of derden van de opdrachtgever toegebrachte schade uit welken hoofde dan ook veroorzaakt.
 3. In alle gevallen is, indien enige aansprakelijkheid door ons wordt erkend of door de Rechter wordt vastgesteld, die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. Indien om wat voor een reden dan ook de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel het een niet verzekerbare, of niet verzekerde zaak betreft is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal het aan de orde zijnde factuurbedrag exclusief BTW dan wel het in een periode van zes maanden gefactureerde bedrag exclusief BTW ingeval van een duurovereenkomst.
 1. Op elke overeenkomst tussen de Werkwijzer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.
 3. Zowel de Werkwijzer als opdrachtgever verplichten zich wederzijds om in een voorkomend geval, alvorens een geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen, met elkaar in tenminste één serieus overleg (al dan niet bijgestaan dan wel vertegenwoordigd door raadslieden) een poging te doen het gerezen geschil op te lossen. De resultaten van dat overleg (of het ontbreken daarvan) zullen schriftelijk worden vastgelegd en kunnen door partijen in rechte worden gebruikt.

Wil je meer informatie of
je aanmelden?

Voor u als bedrijf kunnen de capaciteiten van onze deelnemers veel betekenen. Graag gaan wij met u in gesprek over de (onverwachte) mogelijkheden die wij u als bedrijf kunnen bieden.

Ook een project of klus aanmelden of op zoek naar een nieuwe werknemer? Dat kan hier

De Werkwijzer is een erkend leer-werkbedrijf. We werken graag samen met stagiaires uit het MBO en HBO. Wil je meer informatie over een stage bij De Werkwijzer, neem dan contact op.

Begin met typen en druk op ENTER om te zoeken...